Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Чине га по три представника из редова запослених, Савета родитеља и локалне самоуправе.
Седницама органа управљања присуствуjе и учествуjе у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора присуствуjу и учествуjу у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор:
• доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
• доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
• утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
• доноси финансијски план школе, у складу са законом;
• усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
• расписује и спроводи конкурс за директора;
• даје мишљење и предлаже министру избор директора школе
• одлучује о правима и обавезама директора
• доноси одлуку о проширењу делатности установе
• разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
• доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
• одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
• обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Школски одбор – школска 2022/2023. година.

Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак