Савет родитеља

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља  ученика сваког одељења.  Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 • учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог Школског програма, развојног плана, Годишњег плана рада школе;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера о начину и поступцима заштите и безбедности  ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за Општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.
 • Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и Ученичком парламенту.

 

Савет родитеља  за школску 2023/ 2024. годину.

Реч - две

У предању мештана Степојевца сачуван је податак да је школа у Степојевцу постојала око 1850. године. Име Вука Караџића  школа је понела 1952/53. године, а 26. октобар слави се као Дан школе.

Пратите нас
Наши подаци

© ОШ "Вук Караџић Степојевац" Сва права задржана | Веб дизајн Плетисанак